Susana Botero Santos: FASCIARIUM (lat. fascia: connective tissue)